• PRÁVNE KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
 • SPISOVANIE ZMLÚV A PODANÍ
 • ZASTUPOVANIE PRED SÚDOM
 • JEDNANIA S PROTISTRANOU

JUDr. Tomáš Jamrich - advokát

Poskytované služby Kontaktujte ma

Advokátska kancelária

JUDr. TOMÁŠ JAMRICH

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexné právne služby širokého rozsahu, od právnych konzultácií a poradenstva, spisovaní zmlúv a podaní, po zastupovanie klientov pred súdmi a správnymi orgánmi ako aj pri jednaniach s protistranou.

Špecializujeme sa na občianske právo, rodinné právo, trestné právo a správne právo. Cieľom našej advokátskej kancelárie je zabezpečiť právne služby pre klientov s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu. Dôraz preto kladieme na odbornosť, diskrétnosť ako aj na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú založené na osobnom prístupe ku každému klientovi individuálne s cieľom úspešného vybavenia jeho právnych záležitostí.

Nádej na spravodlivosť.

Spoľahnite sa na právne služby

Získajte informácie od odborníka v oblasti práva a súdnictva.

Poskytované služby

Služby poskytované našou advokátskou kanceláriou, ich popis a rozsah:

Občianske právo

 • vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a k nim súvisiacich listín (kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zámenná zmluva atď.)
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • dedičské konanie a nároky z neho vzniknuté
 • vymáhanie škôd, bezdôvodného obohatenia
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • susedské spory

Rodinné právo

 • rozvod (vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a zastupovanie v súdnom konaní)
 • konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom (zastupovanie v konaniach, vypracovanie návrhov na úpravu práv a povinností, na striedavú osobnú starostlivosť)
 • konania o výživnom (zastupovanie v konaniach o výživnom na maloleté deti, plnoleté deti, výživného medzi manželmi, konaniach o príspevku na výživu rozvedeného manžela vrátanie vypracovania všetkých druhov návrhov – na určenie, zníženie, zvýšenie, zrušenie vyživovacej povinnosti)
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vypracovanie a podávanie návrhov na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vrátane zastupovania pred súdom)

Trestné právo

 • obhajoba podozrivého, obvineného a obžalovaného pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom, vrátane účasti na všetkých vyšetrovacích úkonoch (výsluchy, pojednávanie, domová prehliadka, konfrontácia, rekognícia, atď.)
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní (spísanie trestného oznámenia, zastupovanie pri úkonoch poškodeného, uplatňovanie škody v adhéznom konaní)
 • spisovanie ostatných podaní v trestnom konaní (žiadosti o podmienečné prepustenie, o milosť, o zahladenie odsúdenia, o odpustenie zvyšku trestu, sťažnosť v prípravnom konaní, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie)

Správne právo

 • vypracovanie vybraných podaní, podnetov, návrhov, žiadostí a pod. za účelom vydania živnostenských oprávnení, územných rozhodnutí, stavebných povolení a ďalších správnych aktov a rozhodnutí
 • žaloby proti rozhodnutiam správnych orgánov, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahmi správnych orgánov
 • priestupkové právo vrátane zastupovania v priestupkovom konaní
 • kataster nehnuteľností – vklady, zápisy a výmazy práv, zastupovanie v katastrálnom jednaní
 • stavebné právo vrátane zastupovania v územnom, stavebnom a kolaudačnom jednaní

Pracovné právo

 • pracovnoprávne spory (nároky vyplývajúce z neplatného skončenia pracovného pomeru, náhrada škody, náhrada mzdy a iné)

Ústavné právo

 • vypracovanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky a zastupovanie pred ním

Vždy pre Vás a za Vás.

Slúžiť ľuďom a ich potrebám je mojim poslaním – neváhajte ma kontaktovať a zveriť mi Vaše problémy či starosti.

JUDr. Tomáš Jamrich

Po úspešnom absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začal vykonávať prax advokátskeho koncipienta v jednej z nitrianskych advokátskych kancelárií, ktorú v roku 2014 ukončil úspešným zložením advokátskej skúšky. Od roku 2014 je zapísaný ako advokát v zozname Slovenskej advokátskej komory. Zaoberá sa najmä sférou občianskeho, rodinného, trestného a správneho práva. V roku 2017 úspešne absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave rigoróznu skúšku z občianskeho práva a bol mu udelený titul „doktor práv“.

Právne konzultácie a poradenstvo

Spisovanie zmlúv a podaní

Zastupovanie pred súdmi

Jednania s protistranou

Kontaktujte ma

Nech sú Vaše starosti akékoľvek, neváhajte ma kontaktovať - ku každému prípadu pristupujem individuálne a profesionálne.


  +421907785662

  Moravská 784/35, Vráble

  jamrich.advokat@gmail.com

  Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Jamrich

  Moravská 784/35, 952 01 Vráble

  IČO: 42 369 461 / DIČ: 1084759214
  bankové spojenie: VÚB, a.s., č. ú. IBAN: SK55 0200 0000 0033 9423 2851

  registrovaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6891